ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
313
25 มิ.ย. 2556
492 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
291
25 มิ.ย. 2556
493 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
352
07 มิ.ย. 2556
494 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาพร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา สายบนไร่ หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
07 มิ.ย. 2556
495 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านปากพัง - บ้านทุ่งคา (หมู่ที่ ๒ - หมูที่ ๙) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
03 มิ.ย. 2556
496 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยวนปลา - ปากเพร็ง หมู่ที่ ๓ บ้านยวนปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
256
03 มิ.ย. 2556
497 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยกทางหลวง ๔๐๓๗ - บ้านยวนปลา หมู่ที่ ๘,หมู่ที่ ๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
03 มิ.ย. 2556
498 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองพังเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
03 มิ.ย. 2556
499 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยกทางหลวง ๔๐๓๗ - บ้านคลองพังกลาง - บ้านปากพัง หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
03 มิ.ย. 2556
500 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองพังกลาง หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
22 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59