คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2563
2 เอกสารเผยแพร่ กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2563
3 ขั้นตอนและหลักฐานการขออนุญาตต่างๆ ของกองช่าง อบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2563
4 การขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอน ดัดแปลงอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2563
5 การจดทะเบียนพานิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
18 ก.ค. 2558
6 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 ก.ค. 2558
7 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
99
17 ก.ค. 2558
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 ก.ค. 2558
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
17 ก.ค. 2558
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1