ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
61
18 ส.ค. 2563
82 กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
60
17 ส.ค. 2563
83 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 ส.ค. 2563
84 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 ส.ค. 2563
85 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ส.ค. 2563
86 จดหมายข่าวภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 ก.ค. 2563
87 รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 ก.ค. 2563
88 การรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
60
13 ก.ค. 2563
89 แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
26 มิ.ย. 2563
90 ทะเบียนข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
58
25 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29