ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
15 ต.ค. 2563
72 ขอเชิญสมัครเข้าประกวดสาวน้อยนพมาศ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
14 ต.ค. 2563
73 ขอเชิญสมัครประกวดกระทง ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
14 ต.ค. 2563
74 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร่้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 ต.ค. 2563
75 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ต.ค. 2563
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 ก.ย. 2563
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 ก.ย. 2563
78 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.ชัยบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 ก.ย. 2563
79 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ก.ย. 2563
80 ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ อบต.ชัยบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29