ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ก.พ. 2564
52 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
02 ก.พ. 2564
53 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขพระแสง เรื่อง ให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
29 ม.ค. 2564
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
62
29 ม.ค. 2564
55 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 ม.ค. 2564
56 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีพิเศษ (การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 ม.ค. 2564
57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
30 ธ.ค. 2563
58 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
29 ธ.ค. 2563
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 ธ.ค. 2563
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง งดการจัดกิจกรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
24 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29