ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
15 ธ.ค. 2553
282 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
15 ธ.ค. 2553
283 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
495
01 ต.ค. 2553
284 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
2703
07 มิ.ย. 2553
285 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของอบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
687
05 ม.ค. 2553
286 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
462
10 พ.ย. 2552
287 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
893
10 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29