ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
602
21 พ.ค. 2555
252 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
703
30 เม.ย. 2555
253 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และสมัยประชุมสมัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
492
21 ก.พ. 2555
254 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
467
21 ก.พ. 2555
255 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
562
03 ก.พ. 2555
256 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
454
03 ก.พ. 2555
257 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
456
13 ม.ค. 2555
258 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
26 ต.ค. 2554
259 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
584
26 ต.ค. 2554
260 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
545
20 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29