ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
15 ธ.ค. 2564
12 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
30 พ.ย. 2564
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
102
11 ต.ค. 2564
14 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี (ผ.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
06 ต.ค. 2564
15 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี (ส.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 ต.ค. 2564
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ต.ค. 2564
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ต.ค. 2564
18 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีพิเศษ (การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 มิ.ย. 2564
19 ลดระยะเวลาให้บริการประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19
70
05 พ.ค. 2564
20 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29