ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 มี.ค. 2560
182 การตรวจสอบสิทธิผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
18 ม.ค. 2560
183 ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 ม.ค. 2560
184 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
78
09 ม.ค. 2560
185 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 ม.ค. 2560
186 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
13 ก.ย. 2559
187 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณารามและศูนย์เด็กเล็กบ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
09 มี.ค. 2559
188 ประกาศ เรื่อง ขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
08 ม.ค. 2559
189 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ อบต.ชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
25 ธ.ค. 2558
190 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
25 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29