ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปรจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
05 พ.ย. 2561
142 สรุปผลและข้อเสนอแนะการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
73
30 ต.ค. 2561
143 ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 ต.ค. 2561
144 ประกาศ เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและหลัดเกณฑ์การใช้สิ้นเหลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
02 ต.ค. 2561
145 การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
85
21 ก.ค. 2561
146 การป้องกันภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 มิ.ย. 2561
147 ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
75
21 มิ.ย. 2561
148 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
83
15 พ.ค. 2561
149 สารพัดวิธีประหยัดไฟลดใช้พลังงาน ช่วยคุณ ช่วยโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
83
12 มี.ค. 2561
150 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
81
24 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29